Общи условия за ползване на www.balbuk.center

(от 17.08.2020 г.)

Съдържащата се в сайта www.balbuk.center информация:

 • текстoве
 • графични елементи
 • лого
 • снимков материал към страници, новини и събития
 • видеа
 • презентации

както и тяхното съставяне и начин на подредба са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

Всяка употреба, включително и не само публикуване на текст или част от текст, както и графично изображение, функционалност или друга част от информацията на друго място без знанието и изричното съгласие на Център Бълбук ООД; разпространяването му под каквато и да е форма, с каквато и да е цел, независимо от вида на медията и/или компютърната среда, както и всяка форма на комерсиално използване е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на българското законодателство, без предварително писмено или какъвто и да е било друг вид известие.

Център Бълбук ООД си запазва правото да променя настоящите условия и се ангажира да уведомява за това потребителите на www.balbuk.center в 7-дневен срок. Условията за ползване на този сайт са публикувани на видно място в него и са достъпни за всички потребители, използващи информацията и функционалностите му.

Използването на цялото съдържание на този сайт ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

I. Определения на термини, използвани в настоящите Условия за ползване:
 • Наименование: Център Бълбук ООД
 • Булстат / ЕИК: 205399181
 • Седалище и адрес на управление: гр.Банкя, ул. „Ал.Стамболийски“, №52А
 • Длъжностното лице по защита на личните данни: г-ца Яна Кирова
 • E-mail: contact@balbuk.center
 • Телефон.: 08767366444

Сайт – уебсайт www.balbuk.center  със съдържание, включващо актуална информация на Център Бълбук ООД, страници, статии, публикации и друго съдържание, собственост на Център Бълбук ООД.

Условия – условия за използване на услугите на този сайт.

Потребител – всяко лице, ползващо услугите на Сайта според настоящите Условия.

Злоумишлено действие – по смисъла на настоящите Условия това са: всички действия или бездействия, които нарушават интернет етиката и/или вреди на лица, свързани или не към интернет или асоциирани мрежи; използването, възпроизвеждането и копирането на съдържание, публикувано на Сайта с търговска цел и за облагодетелстване на трети лица; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK) за трети лица; извършване на действия, които могат да бъдат определени като промишлен шпионаж или саботаж; действия, които могат да доведат до повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на „троянски коне“ или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.

II. Съгласие за ползване от потребители

Настоящият текст съдържа информация за Условията на използването на Сайта.

Ако не приемате Условията на Сайта, ще Ви помолим да напуснете.

Всяко използване на Сайта се смята за израз на съгласие с Условията и задължава Потребителя да ги спазва.

III. Права и задължения на Център Бълбук ООД
 1. Център Бълбук ООД има право, а в определени случаи и задължение да публикува на Сайта текстова, графична и друга информация във връзка с дейността си и предоставяните услуги, предоставяйки я за добросъвестно ползване на Потребителите на Сайта.
 2. Център Бълбук ООД се задължава да предоставя коректно информацията относно дейността си, която публикува в Сайта.
 3. Център Бълбук ООД има право да публикува на Сайта всякакъв вид информация и съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в и под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи.
 4. Център Бълбук ООД има право да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на Сайта и да ги предоставя на съответните държавни органи и институции в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Център Бълбук ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод използването и/или разпространението на съдържание, публикувано в Сайта.
 5. С цел гарантиране надеждността и сигурността на съдържанието, публикувано на Сайта и услугите, които Център Бълбук ООД предоставя, Център Бълбук ООД си запазва правото да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на Условията за ползване на Сайта.
 6. Център Бълбук ООД има правото да публикува съдържание и информация, включително и не само под формата на анкети, установяване на обратна връзка с Потребителите на Сайта с оглед подобряване на качеството на продуктите и услугите, които Център Бълбук ООД предоставя. Участието в тези дейности от страна на Потребителите на Сайта е доброволно.
 7. Център Бълбук ООД има задължение да информира Потребителите на Сайта за целите на дейностите, които извършва чрез формите за контакт с тях, включително и не само чрез анкети, публикувани на сайта. Информацията, получена от Потребителите на Сайта ще бъде използвана само и единствено от служители на Център Бълбук ООД, която се задължава да не предоставя тази информация на трети лица под каквато и да е форма с каквато и да е цел, освен в предвидените от закона случаи. Център Бълбук ООД се задължава да използва и обработва законосъобразно и добросъвестно информацията и съдържанието, което е получила от Потребителите на Сайта.
  Повече информация виж в Политика за защита на личните данни.
 8. Център Бълбук ООД е регистриран като Администратор на лични данни според нормите и разпоредбите на Българското законодателство и като такъв се задължава да не предоставя на трети лица, освен в случаите на грубо нарушение на настоящите Условия или Злоумишлено действие от страна на Потребител на Сайта, информация, данни или какъвто и да е вид съдържание, което може да се определи като „лични данни“.
IV. Отказ от отговорност
 1. Център Бълбук ООД няма задължението, обективната възможност и не контролира използването на всякакъв вид съдържание и/или информация, разположени на Сайта, от страна на Потребителите с цел изпращане, предаване, разпространяване или предоставянето на такива на трети лица по какъвто и да било начин и с каквато и да е цел.
 2. Център Бълбук ООД не носи отговорност към Потребителите и трети лица за пропуснати ползи и нанесени щети, настъпили вследствие изтриването на данни, информация, или какъвто и да е вид съдържание, разположено на Сайта; спирането, променянето или ограничаването на услугите и/или ресурсите, разположени на Сайта; изтриването, модифицирането, загубването на данни, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни за Потребителите на Сайта.
 3. Център Бълбук ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на съдържание, данни, ресурси, информация и функционалности, които Сайта предоставя на своите Потребители.
V. Употреба на съдържание
 1. Съдържанието в Сайта – текстова, графична, аудио и видео информация, данни, ресурси, функционалности и всякакъв вид съдържание, публикувано и използвано за надеждното функциониране на Сайта, е собственост на Център Бълбук ООД. То не може да бъде възпроизвеждано с каквато и да е цел, под каквато и да е форма и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Център Бълбук ООД.
 2. Всяко съдържание, станало достояние на Потребителите чрез използването на сайта е доброволно публикувано от Център Бълбук ООД на Сайта, предоставено е на Потребителите само с информационна и рекламна цел и може да бъде употребявано единствено и само във връзка с информирането на Потребителите.
 3. Център Бълбук ООД може да публикува в Сайта линкове към други сайтове. Те са предоставени за удобство и информация на Потребителите на www.balbuk.center и като такива Потребителите имат право да ги използват на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с Център Бълбук ООД и той не носи отговорност за поддържането на точно, достоверно и пълно съдържание в тях. Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как употребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.
VI. Права и задължения на Потребителите
 1. Потребител, приел Условията на Сайта, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни на Сайта, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.
 2. Потребителите на Сайта имат право по всяко време и по собствено усмотрение да прекратят или спрат ползването на предоставяните от Сайта съдържание, информация, ресурси и функционалности.
 3. Всеки Потребител на Сайта има правото да дава своето мнение, препоръка и предложение на е-mail адреса посочен по-горе с цел подобряване качеството на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията, която Център Бълбук ООД му предоставя за ползване чрез публикуването им в Сайта.
 4. Потребител, приел Условията на Сайта, който в последствие ги е нарушил, е длъжен незабавно да прекрати използването на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията в Сайта.
 5. Всеки Потребител на Сайта се задължава да не изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица каквато и да е по вид информация и съдържание, данни или материали, разположени на Сайта от Център Бълбук ООД с търговска или друга цел, различна от целите на Сайта.
 6. Потребителят е длъжен да обезщети Център Бълбук ООД и всички трети лица за всички евентуално претърпени щети и пропуснати ползи, включително и не само за разходи по адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с използването, изпращането, разпространяването, предоставянето на съдържание, ресурс, функционалност, данни или каквато и да е друга информация, разположена на Сайта или сървъра на Сайта.
 7. Потребителят на Сайта е длъжен да обезщети Център Бълбук ООД и всички трети лица, в случаите, в които Потребителят е извършил Злоумишлено действие, използвайки Сайта, което действие е нанесло щети на Сайта и Център Бълбук ООД и/или е довело до пропуснати ползи за Център Бълбук ООД и служители, потребители на услуги или за трети лица.
 8. Потребителят на Сайта има право да използва публикуваната информация за контакти на служителите на Център Бълбук ООД единствено и само по предназначение. Потребителят е длъжен да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително и не само за маркетингови, рекламни и промоционални цели.
VII. Уведомление за поверителност на лични данни на потребителите

Център Бълбук ООД в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 в сила от 25.05.2018 г. и Закона за защита на личните данни, уведомява потребителите, че ще извършва обработване на личните данни на последните в качеството им на субекти на данни.

VIII. Използване за Бисквитките (Cookies)

Какво са бисквитките?

Бисквитките са малка част от информация, който се записва от уеб браузъра Ви на хард диска на компютъра ви. Те често се използват като механизъм от уебсайтовете да запомнят информация за уеб браузъра и историята на активността в него от потребителите, като например кликването на различни бутони, информация за влизане в сайта и използването му през последните месеци или години.

Как уебсайта на „Център Бълбук“ ООД използва бисквитки?

Като много други уебсайтове и www.balbuk.center употребява бисквитки, за да предостави максимално удобство на потребителя, докато използва уебсайта и неговите функционалности. Също така, използваме нашите бисквитки, за да разработим този уебсайт да отговаря на изискванията на потребителите ни и техните интереси, като взимаме предвид кой кои страници и реклами е видял, колко често посещава конкретни страници и кои страници на сайта са най-популярни сред потребителите.

Използваме следните видове бисквитки:

Необходими бисквитки: Това са бисквитки, които са необходими за успешната работа с нашия уебсайт www.balbuk.center. Те например включват бисквитки, които позволяват на потребителите да влязат в платформата с потребителското си име и парола и да я използват по-пълноценно.

Функционални бисквитки: Тези бисквитки позволяват да повишим функционалността на уебсайта ни и да го направим по-лесен за използване от потребителите. Например, те могат се използват за да запомнят, че даден посетител вече е регистриран и е избрал да остане в профила си, като така няма да се налага да въвежда отново своите потребителско име и парола при всяко следващо посещение на сайта.

Аналитични бисквитки: Тези бисквитки ни позволяват да преброяваме посетителите на сайта, както и да виждаме как те го използват. Това помага да подобрим начина, по който работи нашия сайт, като например, да помагаме на потребителите да достигат по-бързо до информацията, за която са го посетили.

Бисквитки за таргетиране: Тези бисквитки записват посещенията на потребителите и линковете, през които са минали. Те се използват, за да доставят рекламни съобщения, които са релевантни към интересите на различните потребители и също могат да ограничават броя на показвания на реклами.

Бисквитки на трети страни: Възможно е да използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. Някои от тях могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

IX. Политика за защита на личните данни

За повече информация относно: основанието за обработване на личните данни; целите на обработване; видовете лични данни – предмет на обработване; срокът на съхранението им от страна на Център Бълбук ООД; достъпът на трети лица – „получатели“ до личните данни, обработвани от Център Бълбук ООД; последицата от непредоставянето им на Център Бълбук ООД от страна на потребителя; намерението на Център Бълбук ООД да ги предаде на страна извън Европейкия съюз; както и относно правата на субектите на данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 в сила от 25.05.2018 г. и Закона за защита на личните данни, вижте Политика за защита на личните данни публикувани надлежно на уеб страницата www.balbuk.center от Център Бълбук ООД, в качеството му на администратор.

Свържете се с нас
Банкя 1320, ул. Стефан Стамболов 20
0889 81 80 63
работни дни 7:30-18 ч.
Не пропускайте интересни новини, идеи и занимания!